GDPR

GDPR

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM, IČO: 48842532 se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem č. 27, 696 71 (dále také jen „správce"), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR") zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje jako zpracovatel pro Arcibiskupství olomoucké.

Zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:
• agenda související se správou a chodem církve,
• personalistická agenda,
• agenda související s přijímáním svátostí,
• správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
• pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
• pořádání dobročinných sbírek,
• správa zřizovaných právnických osob

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Římskokatolická farnost Blatnice pod Sv. Antonínkem se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností biskupství ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá biskupství o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Lexius advokáti s.r.o.

IČO: 046 66 933

Sídlo: Na Podkovce 281/10, 147 00 Praha 4 – Podolí

Pobočka: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Odpovědná osoba: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

 

Kontaktní údaje pověřence:

Adresa: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

E-mail: [email protected]

Telefon: + 420 703 142 855

ID datové schránky: kz73igd

 

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se přímo na správce.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

 

Informace o zpracování osobních údajů (v souvislosti s registrací do farní databáze)

V souvislosti s registrací do farní databáze si Vás Římskokatolická farnost Blatnice pod Sv. Antonínkem,  IČ: 48842532, se sídlem Blatnice pod Sv. Antonínkem č. 27, 696 71 dovoluje informovat, že bude v pozici správce osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje nebudou předávány jiným osobám.

Při zpracování využívá správce Google Formuláře od společnosti Google Ireland Limited.

Účelem zpracování je v rozsahu udělení souhlasu: získání a udržování přehledu o lidech podílejících se na životě a službě ve farnosti, umožnění informování o životě a službě farnosti, zasílání nabídek na aktivity, které se konají ve farnosti, farnost je pořádá, nebo akcí, které nabízí spřízněné subjekty farnosti, ke kterým patří např. okolní farnosti, biskupství, další církevní organizace.

Titulem pro toto zpracování je souhlas se zpracováním osobních údajů, který udělíte vyplněním a odesláním záznamového formuláře, nebo zasláním fyzické podepsané kopie tohoto formuláře na sídlo farnosti. Vyplnění záznamového formuláře není povinné. Můžete se rozhodnout, zda záznamový formulář vyplníte celý, pouze některé údaje nebo zda jej nevyplníte vůbec. Z nevyplnění tohoto záznamového archu pro Vás neplynou žádné negativní důsledky.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo údaje aktualizovat, a to buď písemně podepsanou žádostí na sídlo farnosti, nebo e-mailem z Vámi registrované e-mailové adresy na e-mailovou adresu uvedenou níže. V případě odvolání souhlasu budou Vaše údaje z databáze farnosti vymazány.

V souladu s GDPR máte kromě práva na výmaz údajů také další práva. Více informací o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů najdete v obecné Informaci o zpracování osobních údajů uvedené na webu https://www.antoninek.cz/gdpr.

Lexius advokáti s.r.o.

IČO: 046 66 933

Sídlo: Na Podkovce 281/10, 147 00 Praha 4 – Podolí

Pobočka: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Odpovědná osoba: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

 

Kontaktní údaje pověřence:

Adresa: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

E-mail: [email protected]

Telefon: + 420 703 142 855

ID datové schránky: kz73igd