Foto: Lenka Fojtíková

Na krátkou reportáž a foto ohlednutí za jednotlivými dny od Lenky Fojtíkové se můžete mrknut v následujících odkazech:  

1. den
2. den
3. den

Videozáznam přednášek ZDE

Na Duši Slovácka každý den přijížděli lidé nejen z blízkého okolí, ale řada účastníků ze vzdálených míst naší vlasti a Slovenska. Všichni společně naslouchali slovům P. Vojtěcha Kodeta O.Carm, který po všechny tři dny rozebíral Ježíšova blahoslavenství.

„Blaze chudým v duchu,
neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou,
neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým,
neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným,
neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce,
neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj,
neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
neboť jejich je království nebeské.
Blaze vám,
když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
Radujte se a jásejte,
protože máte hojnou odměnu v nebesích;
stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“
(Mt 5,3-12)