Poslední srpnovou neděli se kopec rozehrál opět pestrými barvami. Nejen plody našich zahrádek, polí a vinohradů, ale i pestrostí krojů.
Lidé přišli děkovat za úrodu a přijatá dobrodiní.

  • Fotogalerie Člověk a Víra ZDE
  • Fotografie Lenky Fojtíkové ZDE
  • Pouť z pohledu Petra Nedomy ZDE

Po staletí přicházeli lidé z blízkého okolí koncem léta na Svatý Antonínek děkovat za požehnání pro své rodiny a úrodu z polí pro sebe, ale i dobytek ve stájích.

Dnes se pomalu práce na polích a sklizeň vlastních plodin z našich domovů vytrácí.
Neměla by se však vytratit naše úcta ke stvoření a vděčnost za dary země, třebaže jsme je sami nevypěstovali.  

Prosby, které zazněly během obětního průvodu při mši svaté:

Sklizeň zeleniny

Náš Pane, i v letošním roce žehnáš naší práci na poli.
Bohatou úrodu vnímáme jako projev tvého požehnání a pomoci v našem úsilí.
Spolu s pronikavými paprsky slunce prosíme o životodárnou vodu.
Ať nikdy nevyschne pramen tvé milosti.

Úroda ze sadů

Podobně jako oblíbeným darům sadů dáváš, Pane, dozrávat do tisícerých barev, chutí, vůní a obliby,
tak necháváš dozrávat i nás prosté lidi na cestě životem plné rozmanitosti i obtížnosti.
Pomáhej nám, ať nám všechno stvořené v jakémkoli věku prospívá na cestě do Božího království.

Plody z vinic

Pane, náš Bože, ty nám dáváš mnoho dobrých darů.
Také víno je tvým darem. Je plodem země a lidské práce
a tvůj Syn Ježíš Kristus ho povýšil na znamení nové smlouvy,
když se rukama kněze stává Kristovou krví.
I toto víno přijímáme jako projev tvé lásky k nám.
Pomoz nám, spojit se v jedno společenství,
které se nebude bát slovy i svým životem svědčit o tom,
že jsi pravý Bůh, dobrý a věčný,
který vlévá radost do lidských srdcí a upevňuje jejich společenství.

Chléb

Všemohoucí Bože, ty dáváš příznivé počasí a zavlažuješ zemi, aby mohla vydat své plody.
Díky, že slyšíš naše slova „chléb náš vezdejší dej nám dnes“.
Dej ať se z úrody nasytí také ti, kdo trpí hladem, aby mohli chválit tvé jméno.

Květy z našich zahrádek

Laskavý Bože, děkujeme za všechny dary tvého stvoření, za krásné květy, ze kterých čerpáme radost.
I tyto květy jsou znamením tvého požehnání.
Dej ať zakoušíme tvou pomoc ve všech našich potřebách.
Prostřednictvím Svatého otce vyber, Pane, arcibiskupa naší diecéze, aby nám ukazoval směr a vedl nás ke svatosti.

Hojnost ovoce

Nebeský Otče, tys do nás vložil skrze Krista semeno věčného života.
Nauč nás žít v trvalém spojení s Ježíšem, aby náš život přinášel ovoce dobrých skutků,
abychom se dokázali dělit s těmi, kdo trpí nouzí.

Pastviny jsou obživou pro zvířata

Kniha Sirachovcova nám připomíná: „Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi.“
Pane, provázej naše práce, ať jimi dokážeme přetvářet lidská srdce a nezapomínáme na radost evangelia.

Slunečnice a obilí

S vděčností za štědrost Hospodinu přinášíme obilí, které je plodem země a lidské práce.
Pane, prosíme tě za lidi v místech, které sužuje násilí války.
Dej, zvláště Ukrajině pokoj a mír, aby nikdo nemusel utíkat před násilím a všichni se spokojeně mohli vrátit domů.
Zemřelým vlej věčnou radost ve tvém království a trpícím dej posilu na cestě obnovy.

Práce našich rukou

Téměř polovinu svého života stráví člověk prací.
Děkujeme ti, Pane, že můžeme s tebou spolupracovat na díle stvoření tím, že k užitku přetváříme tvé dary.
Dej, aby lidé mohli svou prací tebe oslavovat a druhým pomáhat zabezpečit jejich potřeby.

Dary ke mši svaté

Požehnaný jsi, Hospodine Bože celého světa, z tvé štědrosti jsme přijali chléb a víno,
které ti přinášíme, říká kněz v přípravě darů.
Stanou se Kristovým Tělem a Kristovou Krví.
Symbol jsi, Pane, povýšil v eucharistii na svátost.
Věříme, že nám v síle tohoto pokrmu pomůžeš dojít do radosti života věčného.

 

Při Děkovné pouti 25. 8. 1974 zazněla během požehnání následující slova P. Šuránka:

Země se sytí plody tvého díla, Pane.
Dáváš růst bylinám užitečným člověku, aby dobýval ze země chléb a víno k radosti lidského srdce. …
Jako Syn Boží řídíš celý vesmír – udržuješ jej svou mocí. Zrovna tak chceš řídit každé lidské srdce, aby zaznívalo chválou spolu s celým vesmírem. Aby bylo tak poslušné tvých pokynů, jak poslouchají ty hvězdné světy svého Tvůrce.  …

Adorace, P. A. Šuránek - k tisku připravil Alois Kotek